داستان من و خواهرم تو ماشین

اقبال هستم و 26 سالمه تو یک خاناوده چهار نفره زندکی میکنیم منو بابا و مامن و آبجی کوچیکم که اسمش نرگس هستش

اون هم سه سال از من کوچیکتره و 23 سالشه هیچ دوم از ما هنوز ازدواج نکرده ادامه خواندن “داستان من و خواهرم تو ماشین”